Forsen

Mårdseleforsens naturreservat är ett av Vindelälvens mäktigaste och mest natursköna områden. På denna plats finns urskogsartad skog kvar, vilket tyvärr börjar bli ett sällsynt landskap att skåda idag. Av denna anledning skyddas reservatet därför enligt lagen för naturreservat och enligt Natura 2000, ett EU-initiativ som syftar till att skydda värdefull natur för framtiden.

Vindelälven i sin helhet har dessutom blivit ett biosfärsområde 2019 (Vindelälven-Juhtatdahka), och därför ett modellområde för hållbar utveckling – och då Mårdseleforsen är en del av Vindelälven är forsen nu även biosfärsmärkt.

Naturreservatet Mårdseleforsen är ett område som inte bara utgörs av själva Mårdseleforsen, utan även av Sikseleforsen och forsen Nedre Sikselet, samt en del av Storlidens dalsida. Tillsammans bildar de ett av de absolut finaste och skyddsvärda forslandskapen längs med vår nationalälv Vindelälven. Inom detta storslagna landskap finns omkring 40 öar av varierande storlek, vilkas utseende ständigt förändras av forsens varierande vattennivåer.

Det finns flera fjällväxter i området, vilka troligen hamnat här då fröer rest med forsarna från fjälltrakterna och sedan slagit rot längs forsarnas stränder. Det växer cerisea fjällnejlikor och grön kvanne, liksom lila fjällvedel och mörkt lila svarthö. Gula fjällvioler, lila nordisk stormhatt och rosa kanelrosor är andra blommor som förgyller den grönskande naturen med sin färgglada skönhet i olika perioder under sommarhalvåret. Man kan lugnt säga att mångfalden av växter är stor, och träd som tallar, granar, rönnar och björkar är bara några exempel på större växter som frodas på öarna.

På Storholmen och på heden mellan Rockbäcken och själva älven kan man se kvarlevor av två kontrollerade naturvårdsbränningar. Här har medveten och kontrollerad eldning genomförts för att skapa möjligheten för överlevnad för de arter som är beroende av förkolnade lämningar. På den branta östsluttningen av Storliden kan man i sin tur se en urskogsartad barrskog med riktigt gamla tallar – vissa flera hundra år gamla! Där växer också grova gamla aspar, liksom där finns flera döda träd, vilka är eleganta i sin nakna karghet.

Naturen är förtjusande dramatisk här. Brusande forsar rör sig vilt framåt. Hällor och grytor, formade av forsarnas styrka i årtusenden, finns att skåda längs strandkanterna. Rester efter flottarepoken kan skymtas och påminner om en svunnen tid. En grönskande urskog med kvittrande fåglar, där den norrländska himlen agerar tak över landskapet, skapar ett lugn och en fridfull atmosfär som man sällan får chansen att uppleva i dagens jäktade samhälle.

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN

Vandringsleden

”Mårdseleforsen Runt” är en vandringsled på omkring 1,5 km (den röda slingan på kartan). Man vandrar över hängbroar, liksom på spångar och stigar runt det natursköna området. Det finns tre vindskydd med grillplatser där man får göra upp eld (så länge inte torka råder), och därtill finns fyra iordningställda eldplatser utan vindskydd (du kan se vart på kartan). Tänk bara på att man inte får göra upp eld någon annanstans i området, och heller inte med hjälp av kvistar och träd, levande som döda. Använd bara den utplacerade veden som finns tillgänglig!

Själva vandringsleden bär dig runt området, men det går även att fortsätta längs en stig upp till Storliden (den blå slingan på kartan). Stigen är 4 km lång från Wild River räknat, och leder dig till en rastplats där man kan elda. Det speciella och storslagna med just denna plats är att man kommer upp mot toppen av Storliden, och därifrån har milsvid utsikt över Vindelälvsdalen!

På Kammen, längs älvens sydsida, finns en fin svampplockarmark för den som är intresserad. Matsvamp får man nämligen plocka i området, men alla andra typer av svampar ska man lämna ifred. För den som uppskattar Karl Johansvamp är det dock en plats värd att vandra runt på en stund under hösten, för under bra svampår finns de ofta i mängder på denna plats.

Ta gärna bilder av naturen du upplever på ditt äventyr och publicera dem under #Mårdseleforsen, så att andra får chansen att se det vackra, svenska sommarlandskapet i urskogens lummiga grönska och brusande forsar!

Förbud

Viktigt att veta och tänka på är att det är just ett naturreservat. Med detta följer också stränga regler för vad man får och inte får göra. Därför vill vi informera om vilka riktlinjer som finns här nedan. Man kan dock enkelt sammanfatta reglerna på följande sätt:

Det ska på intet sätt kunna märkas att någon varit där,
liksom inget djur- eller växtliv ska ha påverkats
av din närvaro på platsen
.

Respektera djuren
En får inte klättra i boträd eller medvetet rör sig inom 100 meter från
djurboningar (som gryt och lyor) och rovfågelbon. En bör heller inte leva om
alltför mycket, just för att djurlivet inte ska störas.

Respektera växtlivet
En ska lämna levande som döda växter orörda – det gäller blommor, träd och
buskar, gräs och frön, såväl som mossor och lavar. Inga avbrutna kvistar, grenar eller annan skada får göras, liksom man inte får plocka eller samla på något som
tillhör naturen inom detta område (förutom bär och matsvampar).

Respektera insekter och ryggradslösa djur
En får inte samla in dem på något vis, eller skada dem medvetet.

Inga motorfordon
Det är absolut förbjudet att köra moped, fyrhjuling, skoter, eller något annat
motordrivet fordon, inom området. En får heller inte ställa husvagnar i
området.

Elda bara på anvisade platser
Så länge inte torka råder är det okej att elda på anvisde platser där det finns
ordentliga eldstäder. Men se till att elden är helt släckt innan du går!

Husdjur har koppeltvång
Detta gäller alla husdjur inom hela reservatets område.

Tältande får max ske i två dagar
En får tälta i två dagar på samma plats, och ska vid tältning undvika att
påverka djurlivet.

Det får inte synas att du varit där
En får inte göra några inskriptioner eller inristningar någonstans, samt inte
sätta upp tavlor, affishcer eller plakat. Tar man med sig något in i området
ska man också ta med sig det ut.